کلینیک-آقای-صنعتی (7)
کلینیک-آقای-صنعتی (6)
کلینیک-آقای-صنعتی (4)
کلینیک-آقای-صنعتی (3)
کلینیک-آقای-صنعتی (2)
کلینیک-آقای-صنعتی (1)

کلینیک آقای صنعتی

کارفرما : تن آسا

کلینیک آقای صنعتی یک پروژه با طراحی و تولید دستگاه بدنسازی سفارشی توسط مجموعه تن آسا اجرا شده است.

سری دستگاه هاسفارشی
متراژ60 متر
نوع سالنکلینیک

شهر

تهران

پروژه های مرتبط