باشگاه بدنسازی جانبازان و ایثارگران تهران
باشگاه بدنسازی جانبازان و ایثارگران تهران
باشگاه بدنسازی جانبازان و ایثارگران تهران
باشگاه بدنسازی جانبازان و ایثارگران تهران
باشگاه بدنسازی جانبازان و ایثارگران تهران

باشگاه بدنسازی جانبازان و ایثارگران تهران

کارفرما : تن آسا

باشگاه بدنسازی جانبازان و ایثارگران تهران تجهیز شده با دستگاه های بدنسازی و لوازم بدنسازی مخصوص جانبازان و ایثارگران گرامی که 0 تا 100 اجرا این پروژه توسط شرکت تن آسا طراحی و پیاده سازی شده است.

سری دستگاه هاسفارشی
متراژ300 متر
نوع سالنبدنسازی

شهر

تهران